תקנון האתר


ברוכים הבאים לאתר "עוז מסחר" אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון: 053-2219536.

1. "עוז מסחר" הינו שמה המסחרי של חברת "א.ש.ש. בן יהודה בע"מ", ח.פ. 514478155.

2. תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים.

3. אתר "עוז מסחר" שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי "עוז מסחר" בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר "עוז מסחר" לראשונה, וכל פעולה שתתבצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

4. חברת "עוז מסחר" לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

5.עוז מסחר הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי רשת האינטרנט ומיועד ליתן במה למפרסמים להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על ידי המפרסם באמצעות האתר.

6. אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי המפרסם, בהתאם לפרטים שצוינו מראש, והספק יהיה אחראי על קבלת המוצר על ידי הלקוח. היה ומכל סיבה שהיא לא קיבל הלקוח את המוצר יטפל הספק בבעיה ויביא לפתרונה.

7. תמונות המוצרים המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לאתר על ידי המפרסמים, לצרכי פרסום באתר.

8. המידע הרשום באתר אינו בא להחליף יעוץ הנדסי ואינו אחראי על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים, וההתאמה בין התמונות למוצרים שסופקו.

9. כל עסקה במוצרים הנה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם

10. התשלום: אנו מקבלים את כל כרטיסי האשראי: ויזה, מאסטרכרד ואמריקן אקספרס. ניתן לשלם גם בהעברה בנקאית.כל המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ כחוק.

11. חברת "עוז מסחר" שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו /או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר "עוז מסחר" וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת ההחלטה כאמור.

12. ביטול עסקה: ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר בתוך 14 ימים ולקבל את הכסף בחזרה בקיזוז הוצאות דמי המשלוח אותם שילם המפרסם בגין המשלוח. עלות החזרת המוצרים לכתובתנו תחול על הלקוח

13. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי תנאי השוק ולפי שיקול דעתה של "עוז מסחר".

14. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתשלח אליו. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מיידי ל"עוז מסחר". "עוז מסחר" תטפל בבעייתו של הלקוח.

15. על ההתקשרות בין הלקוח לבין "עוז מסחר" ובמסירת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. "עוז מסחר" והלקוח מצהירים כי עשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בנצרת בלבד.

16. "עוז מסחר" אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח "עוז מסחר" ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר "עוז מסחר" ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. רכישה המתבצעת ע"י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע"י צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע"י צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב"עוז מסחר"  וכד'.

17. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל"עוז מסחר" ו/או למפרסם כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה, טעות בהקלדת כמויות וכד'.

18. הלקוח פוטר את "עוז מסחר" מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

19. "עוז מסחר" לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר "עוז מסחר" ואשר צד ג' שהינו המפרסם ו/או היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ללקוח והכול בכפוף לאחריות החלה ע"פ כל דין.

20. הקניין הרוחני באתר "עוז מסחר", בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר  וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של "עוז מסחר" או של צדדים שלישיים ש"עוז מסחר" קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

21. "עוז מסחר" שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

22. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב מחברת "עוז מסחר"

 

טואול הקמת אתרי אינטרנט